Tăng tương tác với Facebook Messenger trên website
Tăng tương tác với Facebook Messenger trên website

I. Chuẩn bị

Điều kiện cần: website của bạn cần hoạt động với giao thức HTTPS, liên hệ với quản tri viên của bạn để được hỗ trợ.

Vào phần quản lí Facebook Management > Settings > Messaging
https://www.facebook.com/<page-name>/settings/?tab=messaging&ref=page_edit

Tại phần “Starting a Messenger Conversation”
Kích hoạt “Show a greeting” từ OFF sang ON

Tại phần “Add Messenger to your website” click “Get Started” , sau đó tiến hành theo các bước sau:

1. Tại bước CHOOSE A DEFAULT LANGUAGE

click “Next”

2. Tại bước “APPEARANCE”

click Next

3. Tại bước “ADD WEBSITE DOMAIN NAME”

Thêm domain của bạn vào danh sách website, để Facebook kích hoạt trên website đó

Copy đoạn code Snippet của Facebook cung cấp để có thể nhúng vào website của bạn ở bước sau

click Finish

II. Nhúng Facebook Messenger Code vào website của bạn

Có nhiều cách để nhúng, bài viết sẽ trình bày một số cách đơn giản sau

1. WordPress

Thêm vào Widget (Appearance > Widgets > Footer Widget), sau đó đơn giản bạn chỉ cần copy Code ở trên và dán chúng vào Footer Widget như Zodinet đã làm

2. Magento

Ta có thể tạo 1 static block trên Magento, sau đó thêm 1 widget của Magento để show Code này ở tất cả các trang

View similar blog